माओवादी सम्बद्ध सुकुम्बासी र प्रहरी बीच आज झडप

पा० ष
 नवलपरासीको गैडाकोटस्थित कुसुमघाटमा हिजो देखि जग्गा कब्जा गरेर वसेका एकीकृत माओवादी सम्बद्ध सुकुम्बासी र प्रहरी बीच आज झडप भएको छ । नवलप र ास ीको ग० डाको ट_िस् थत कुस ुमघाटमा हिजो दे खि जग्गा कब्जा ग रे र वसे का एकीक ृत माओ वादीस म्बद्धसु कुम्बास ी र प ्र ह र ी बीच आज झडप भएको छ। झडपमा परी ४जना माओवादी कार्यकर्ता घाईते भएका छन् । झडपमा प र ी ४ जना माओ वादी काय ९कता ९घाइ ९ते भएका छन ्।
सुकुम्बासीहरुले बनाएका घर टहरा १० मिनेट भित्र आली गराउन निर्देशन िदंदापनि नमानेपछि प्रहरीले बल प्रयोगगरी घर टहरा भत्काउने क्रममा दोहोरो झडप भएको हो । स ुकुम्बास ीहरु ले बनाएका घ र टह र ा१० मिने ट भित्र आली ग र ाउन निदे ९शन दि ं दापनि नमाने पछि प ्र ह र ीले बल प ्र यो गग र ी घ र टह र ा भत्काउने क्रममा दो हो र ाे झडप भएको हो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले १५ सेल अश्रु ग्यांस समेतप्रहार गरेको थियो । झडपमा परी माओवादी नवलपरासीका सहईन्चार्ज आजात  कुमाल मुक्ति मोर्चाका महासचिव तारा कुमाल आदर्श गाउँ कमिटीका सेक्रेटरी रामराज पण्डित र ठाकुर पनेरु _िस् थतिलाइ ९नियन्त्रणमा लिन प ्र ह र ीले१५से लअश्र ुग्या ंसस मे तप ्र हा र ग रे को थियो। झडपमा प र ी माओ वादी नवलप र ास ीकास हइ ९न्चाज ९आजात कुमाल मुक्ति मो चा ९का महास चिव ता र ा कुमाल आदश ९गाउँ कमिटीकासे क्रे ट र ी र ाम र ाज पण्डित र ठाकु र पनेरु घाईते भएको माओवादीले जनाएको छ । घाइ ९ते भएको माओ वादीले जनाएको छ।
प्रहरीसंगको दोहोरो झडपपछि आफुहरुमाथी प्रहरीले दमन गरेको भन्दै सुकुम्बासीहरुले गैडाकोटको भृकुटी चोकमाकेहीवेर यातायात बन्द गर्दै प्रदर्शनगरेका छन् । प ्र ह र ीस ं गको दो हो र ाे झडपपछि आफुहरु माथी प ्र ह र ीले दमन ग रे को भन्द०स ुकुम्बास ीहरु ले ग० डाको टको भ ृकुटी चो कमाके हीवे र यातायात बन्द गद० ९प ्र दश ९नग रे का छन ्।
प्रदर्शनको क्रममा उनीहरुले सडक विभागको बा।१ प ्र दश ९नको क्रममा उनीहरु लेस डक विभागको बा ।१ झ। ४२२३ नम्बरको एक सरकारी सवारी साधनमा समेत तोडफोड गरेका छन् । झ । ४ २ २ ३ नम्ब र को एकस र का र ीस वा र ीस ाधनमास मे त तो डफो ड ग रे का छन ्। स्थितिलाई नियनत्रणमा लिन डि एस पि सुरेन्द्र मैनालीको नेतृत्वमा २०० जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । _िस् थतिलाइ ९नियनत्रणमा लिन डि एस पिस ुरे न्द ्र म० नालीको ने त ृत्वमा २०० जनासु र क्षाकमी ९पि र चालन गि र एको छ।
यसैबीच  घटनाको विरोधमा एकीकृत माओवादीले इलाका प्रशासन कार्यालय कावासोतीको कार्यालयमा तोडफोड गरेका छ । यस० बीच घटनाको वि र ाे धमा एकीक ृत माओ वादीले इलाका प ्र शास न काया ९लय कावास ाे तीको काया ९लयमा तो डफो ड ग रे का छ। तोडफोडपछि कार्यालय बन्द भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् । तो डफो डपछि काया ९लय बन्द भएको हाम ्र ास हकमी ९ले जनाएका छन ्।यसैवीच एकीकृत माओवादी निकट सुकुम्वासीले नवलपरासीको गैंडाकोटमा आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी सो को विरोधगरेको हो । यस० वीच एकीक ृत माओ वादी निकटस ुकुम्वास ीले नवलप र ास ीको ग० ंड ाको टमा आज एक पत्रका रस म्मे लन ग र ीस ाे को वि र ा े धग रे को हो। सम्मेलनमा वोल्दै माओवादी नवलपरासीका सह-सेक्रेटरी द्रोणवावु सिवाकोटीले भोली देखि नवलपरासीमा रहेको अन्यको जग्गा समेत कव्जागर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । स म्मे लनमा वो ल्द० माओ वादी नवलप र ास ीकास हसे क्रे ट र ी द ्र ाे णवाव ुसि वाको टीले भो ली दे खि नवलप र ास ीमा र हे को अन्यको जग्गास मे त कव्जागन ९े चे तावनी दिनुभएको छ। सो क्षेत्रमा पुन वस्ती वसाल्ने माओवादीले जनाएको छ । स ाे क्षे त्रमा पुन वस् ती वस ाल्ने माओ वादीले जनाएको छ।

Advertisements